Avtar Remy Day 1 Mehndi PRINTAvtar Remy Day 1 Mehndi WEBAvtar Remy Day 2 Jago PRINTAvtar Remy Day 2 Jago WEBAvtar Remy Day 3 Haldi PRINTAvtar Remy Day 3 Haldi WEBAvtar Remy Day 4 Wedding PRINTAvtar Remy Day 4 Wedding WEBAvtar Remy Day 5 Reception PRINTAvtar Remy Day 5 Reception WEB